Bơm Hai Cửa Hút – LS

Lưu lượng max: 9503 m3/h

Cột áp max: 237 m

Nhiệt độ môi chất: 0 … 100 oC

P max: 25 bar