Bơm Chìm Giếng SP

BƠM CHÌM GIẾNG SP

Lưu lượng max: 473 m3/h

Cột áp max: 675 m

Nhiệt độ môi chất: 0 … 90 oC

Danh mục: