Bơm Chìm Nước Thải – Bơm Thoát Lũ – S RANGE

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI – BƠM THOÁT LŨ – S RANGE

Lưu lượng max: 7200 m3/h

Cột áp max: 116 m

Nhiệt độ môi chất: 0 … 50 oC

Danh mục: