Bơm Ly Tâm Trục Đứng Đa Tầng Cánh – CR, CRE, CRI,, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Lưu lượng max: 283 m3/h

Cột áp max: 486 m

Nhiệt độ môi chất: -40 … 150 oC

P max: 40 bar