Bơm Ly Tâm Trục Đứng Đơn Tầng Cánh – TP, TPE

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐƠN TẦNG CÁNH – TP, TPE

Lưu lượng max: 4374 m3/h

Cột áp max: 139 m

Nhiệt độ môi chất: -40 … 150 oC

P max: 25 bar