Bơm Ly Tâm Liền Trục Kèm Biến Tần – NBGE

Lưu lượng max: 1578 m3/h

Cột áp max: 230 m

Nhiệt độ môi chất: -25 … 140 oC

P max: 25 bar