Bơm Ly Tâm Rời Trục – NKG

Lưu lượng max: 3087 m3/h

Cột áp max: 342 m

Nhiệt độ môi chất: -35  … 170 oC

P max: 25 bar